Perfil del contractant

 Perfil del contractant

 

APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l’Ajuntament.
Aquests plecs s’estableixen per a l’adjudicació de contractes d’obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.
A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l’estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l’àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.
Aquesta informació es regeix per l’Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el “Perfil del contractante”.

SERVEI DE BAR – CENTRE CULTURAL PUIGVENTÓS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR EXISTENT AL COSTAT DEL CENTRE CULTURAL PUIGVENTÓS

ANUNCI DE LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR EXISTENT AL COSTAT DEL CENTRE CULTURAL PUIGVENTÓS

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

PLAÇA DE PEÓ/AGUTZIL

RESOLUCIÓ. CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

EDICTE D’PROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ D’ADMESOS I EXCLOSOS