Anunci de la llista d’admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs per a la provisió interina d’una plaça de funcionari de la sots-escala subalterna de l’escala d’administració general de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules

L’Ajuntament de Boadella i les Escaules, mitjançant Decret d’Alcaldia D 2018-175 de data 4 de desembre de 2018, es va aprovar la convocatoria i les bases corresponents a la convocatoria del procés selectiu per la provisió interina d’una plaça de funcionari de la sotsescala subalterna de l’escala d’administració general, grup AP, nivel 10 de l’ Ajuntament de Boadella i les Escaules.

La convocatòria i les bases esmentades van ser publicades al BOP Girona número 247 de 28 de desembre de 2018, al DOGC núm. 7784 de data 9 de gener de 2019, en el taulell d’anuncis de la Corporació i a la web municipal.

D’acord amb les esmentades Bases, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions conferides per la legislació vigent i, en particular, per l’article 21.1.g) i h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1.h) i i) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

Per resolució d’alcaldia D 2019-26 de data 26 de febrer de 2019, s’ha aprovat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses pel procés selectiu per a la provisió interina d’una plaça de funcionari de la sots-escala subalterna de l’escala d’administració general, grup AP, nivell 10 de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules:

 

R.E

DNI

Prova català (B2)

Admès/Exclòs

E20190000024

41081711P

Exempt

Admès

E20190000025

41557097A

Exempt

Admès

E20190000031

77915341N

Exempt

Admès

E20190000038

36986138E

Exempt

Admès

E20190000039

40449140Y

No exempt

Admès

E20190000040

40594573X

Exempt

Admès

E20190000041

38118747L

Exempt

Admès

E20190000042

37290142N

Exempt

Admès

E20190000089

41555739Y

Exempt

Admès

E20190000090

43677292Q

Exempt

Admès

E20190000092

40435598B

No exempt

Admès

E20190000103

41561219N

Exempt

Admès

E20190000105

40439337R

Exempt

Admès

E20190000106

40447113A

Exempt

Admès

E20190000108

40444567X

Exempt

Exclòs (1)

E20190000110

41553460G

No exempt

Admès

(1) DNI no vigent, contrari a la base quarta de les Bases reguladores de la convocatòria

S’ha nomenat els membres de l’òrgan de selecció, les funcionàries de carrera:

President/a:

Titular: Mercè Vallmajó Ribas

Suplent: Laura Vinagre Garcia

Vocals:

Un funcionari designat per l’alcalde de l’Ajuntament, provinent d’una

altra Corporació (Consell Comarcal de l’Alt Empordà), amb funcions de secretaria:

Titular: Anna Moiset Descamps

  • Suplent: M. Rosa Saló Payet

Un/a vocal designat/da a proposta de l’Escola d’Administració

Pública de Catalunya:

Titular: Maria Antònia Rojas González

Suplent: Mireia Martínez Martínez

La constitució de l’òrgan de selecció serà el dia 13 de març de 2019, a les 10:30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules (C/ De la Creu, s/n 17723, Boadella. Girona)

Els membres de l’òrgan es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los, en el termini de 10 dies des de la publicació d’aquests acords a la pàgina web de l’ajuntament, si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

Els aspirants que no hagin acreditat estar en possessió del certificat de nivell B2 són convocats per a la realització de la prova de coneixements català el dia 13 de març de 2019, a les 9:30 hores a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.

El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són convocats, per a la realització de la prova teòrica a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, el dia 13 de març de 2019, a les 10.30h.