Anunci d’esmena de la llista d’admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs per a la provisió interina d’una plaça de funcionari de la sots-escala subalterna de l’escala d’administració general de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.

Per resolució d’alcaldia D 2019-26 de data 26 de febrer de 2019, es va aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses pel procés selectiu per a la provisió interina d’una plaça de funcionari de la sots-escala subalterna de l’escala d’administració general, grup AP, nivell 10 de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, publicada a la pàgina web i tauler d’anuncis municipals a la mateixa data.

Vistes les al·legacions següents:

  • Al·legació de D.M.M, amb NIF 40449140Y, registre d’entrada E2019000284 de data 5 de març de 2019, amb que sol·licita l’exempció de realització de prova de català, aportant el certificat núm. 2019/16 emès per l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, que acredita el nivell B2 de la Direcció General de Política Lingüística.

  • Al·legació d’E.R.T, amb NIF 41553460G, registre d’entrada E2019000298 de data 7 de març de 2019, amb que sol·licita l’exempció de realització de prova de català, aportant la Resolució de 31 de gener de la Direcció General de Currículum i personalització del Departament d’Educació de la Generalitat de Cataluya, que reconeix els ensenyaments equivalents al nivell B2 de la Direcció General de Política Lingüística.

En aplicació del decret d’alcaldia D 2019-37 de data 12 de març de 2019, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses pel procés selectiu per a la provisió interina d’una plaça de funcionari de la sots-escala subalterna de l’escala d’administració general, grup AP, nivell 10 de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules s’esmena com segueix:

Esmena:

R.E

DNI

Prova català (B2)

Admès/Exclòs

E20190000039

40449140Y

Exempt

Admès

E20190000110

41553460G

Exempt

Admès