Creació del Registre Sanitari Municipal d’activitats Alimentàries de Boadella i les Escaules

En sessió ordinària celebrada en data 3 d’abril de 2019, el Ple municipal acordà el següent:

Antecedents de fet

Per Reial Decret 1712/1991 , de 29 de novembre, es regulà el Registre General Sanitari d’Aliments per una adequada vigilància i control sanitari sobre industries i productes alimenticis i alimentaris, el qual exigia, com a element clau pel funcionament de determinades empreses alimentàries, l’autorització sanitària prèvia per part de les autoritats competents pel funcionament de qualsevol tipus d’empresa, establint un registre a nivell estatal.

La finalitat última d’aquest Registres en l’àmbit de la seguretat alimentària, de qualsevol àmbit territorial, és la protecció de la salut a través de la informació actualitzada de les vicissituds de les empreses que intervenen en el mercat, de manera que es garanteixi una adequada programació dels controls oficials i, al seu tom, constitueixi un element essencial per als serveis d’inspecció, assegurant la possibilitat d’actuar amb rapidesa i eficàcia en aquells casos que existeix un perill per a la salut publica, sense que s’obstaculitzi la lliure circulació de mercaderies.

Donat el temps transcorregut des de l’aprovació de l’esmentat Reial Decret 1712/1991, de 29 de novembre, i tenint en compte de l’existència d’un nou marc normatiu comunitari en matèria de seguretat alimentària, es va promulgar el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments, el qual modifica les condicions d’inscripció de les indústries alimentàries en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments i determina l’exclusió de la inscripció de la majoria d’activitats de venda minorista llevat que subministrin a altres minoristes i superin uns límits de marginalitat i àmbit geogràfic que la mateixa norma no estableix. Així mateix, la disposició derogatòria del Reial Decret 191/2011 suprimeix el requisit d’autorització dels establiments de menjars preparats (RD 3484/2000) i dels minoristes de carn fresca i derivats (RD 1376/2003) i equipara aquests establiments a la resta de minoristes que s’han d’inscriure en els registres de les autoritats competents en l’àmbit autonòmic.

En conseqüència, els canvis normatius anteriorment exposats han generat una modificació de les activitats que han de ser objecte d’inscripció en els registres sanitaris municipals.

Fonaments de dret

D’acord amb la normativa actualment vigent, els Ajuntaments han de disposar d’un registre sanitari de les activitats alimentàries que es duen a terme en el seu municipi.

En aquest sentit, l’article 61.1 de la Llei 18/2009 de 28 d’octubre de Salut Pública, estableix que les 1. Les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què es duguin a terme activitats que puguin tenir incidència en la salut pública estan subjectes al tràmit d’autorització sanitària de funcionament prèvia si la normativa sectorial aplicable ho estableix. S’han de regular per reglament el contingut de l’autorització sanitària corresponent i els criteris i els requisits per a atorgar-la.

A l’apartat segon de l’esmentat article disposa que l’autorització sanitària a la què fa referència l’apartat 1 ha d’ésser atorgada per les administracions sanitàries a què correspon la competència de control, d’acord amb les competències que els atribueixen aquesta llei, els reglaments que la despleguen i el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. El règim d’intervenció administrativa de les activitats econòmiques que aquesta llei i la normativa sectorial en matèria de salut pública atribueixen als municipis i a altres ens locals es regeix per aquesta normativa específica.

Per últim, en el seu apartat tercer estableix que les administracions sanitàries, d’acord amb l’àmbit competencial establert i amb allò que s’estableixi per reglament, han de constituir els registres necessaris per a facilitar les tasques de control sanitari de les instal·lacions, els establiments, els serveis, les indústries, les activitats i els productes. Aquests registres s’han de subjectar a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal i han de ser establerts i gestionats per les administracions sanitàries a què correspon la competència de control, d’acord amb l’àmbit competencial atribuït a cadascuna.

En conseqüència, a l’empara del citat article, els Ajuntaments estan habilitats per crear els corresponents registres d’activitats alimentàries.

D’altra banda, a nivell estatal, es va dictar el Real Decret 1712/1991, de 29 de novembre. Aquest RD exigia, com a element clau pel funcionament de les empreses alimentàries de l’Estat, l’autorització sanitària prèvia per part de les autoritats competents pel funcionament de qualsevol tipus d’empresa, establint un registre a nivell estatal.

Posteriorment, el Reial Decret (RD) 191/2011 sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos., modifica les condicions d’inscripció de les indústries alimentàries en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) i determina l’exclusió de la inscripció de la majoria de les activitats de venda minorista, llevat que subministrin a altres minoristes i superin uns límits de marginalitat i àmbit geogràfic que la mateixa norma no estableix.

Així mateix, en la seva la disposició derogatòria de l’RD 191/2011 suprimeix el requisit d’autorització dels establiments de menjars preparats (RD 3484/2000) i dels minoristes de carn fresca i derivats (RD 1376/2003) i equipara aquests establiments a la resta de minoristes que s ‘han d’inscriure en els registres de les autoritats competents en l’àmbit autonòmic.

Aquest canvi ha comportat la modificació de les activitats que s’han d’inscriure al registre municipal.

A l’annex del present informe s’adjunta la taula d’establiments afectats que s’haurien d’incloure al registre municipal i model d’instància, els quals són:

a) Minoristes de restauració col·lectiva comercial, bar, restaurant, bar-restaurant, fonda, fires, establiments de menjar preparat etc.

 • si no serveix menús a altres establiments de fora de Catalunya

 • si serveix menús a altres establiments del municipi

 • si serveix un nivell igualo inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi

b) Minoristes (excepte carns fresques i derivats):

 • si no distribueixen a altres establiments de fora de Catalunya

 • si distribueixen a altes establiments del municipi

 • si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi

 • si distribueixen a establiments de la mateixa titularitat a Catalunya

c) Minoristes de carns fresques i derivats:

 • si no distribueixen a cap establiment

 • si distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat a Catalunya (sucursals)

 • si distribueixen a establiments de menjars preparats, bars, restaurants del municipi

 • si serveix un nivell igualo inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi

Vist l’informe de secretaria-intervenció, de data 26 de març de 2019

Per tot això, proposo al Ple els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la creació del sanitari municipal d’activitats alimentàries de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.

Segon.- Arovar el sistema de gestió del Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, que es regirà d’acord amb el següent règim jurídic i de funcionament:

1.- El Registre municipal d’activitats alimentàries, entès com a cens d’establiments alimentaris, té caràcter administratiu i en aquest s’inscriuen les empreses minoristes, restaurants, cafeteries, bars, panaderies, pastisseries, o qualsevol altre establiment que tingui com activitat principal la venda al detall o servei in situ al consumidor final o col·lectivitats que comercialitzen en àmbit local.

Concretament, s’hi inscriuran aquelles empreses, amb seu dins el municipi de Boadella i les Escaules, que s’incloguin dins la tipologia que seguidament es detalla:

a) Minoristes de restauració col·lectiva comercial, bar, restaurant, bar-restaurant, fonda, fires, establiments de menjar preparat etc.

 • si no serveix menús a altres establiments de fora de Catalunya

 • si serveix menús a altres establiments del municipi

 • si serveix un nivell igualo inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi

b) Minoristes (excepte carns fresques i derivats):

 • si no distribueixen a altres establiments de fora de Catalunya

 • si distribueixen a altes establiments del municipi

 • si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi

 • si distribueixen a establiments de la mateixa titularitat a Catalunya

c) Minoristes de carns fresques i derivats:

 • si no distribueixen a cap establiment

 • si distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat a Catalunya (sucursals)

 • si distribueixen a establiments de menjars preparats, bars, restaurants del municipi

 • si serveix un nivell igualo inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi

2.- El Registre municipal es únic i independent de qualsevol altre, sense perjudici del deure recíproc d’intercanvi de documentació i informació amb altres registres de la mateixa matèria i té com a finalitat la protecció de la salut pública i els interessos dels consumidors, facilitant el control oficial de les empreses, establiments i productes sotmesos a inscripció.

3.- Les Inscripcions en el Registre poden ser:

 • inscripció inicial
 • canvi titular
 • canvi domicili social
 • canvi activitat/ampliació
 • baixa
 • altres

4.- La inscripció inicial té per efecte causar l’alta al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries del municipi de Boadella i les Escaules i donarà lloc, si s’escau, a l’obtenció d’un número de registre identificatiu segons el catàleg d’activitats referent als criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació a Catalunya aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en data 20 de febrer de 2012 i modificats en data 20 de setembre de 2012 i als efectes de facilitar la gestió del sistema d’informació dels censos de les administracions.

5.- El contingut del Registre s’acreditarà mitjançant certificacions expedides per funcionari competent.

Tercer.- Establir que el nou Registre entri en vigor a partir de la seva aprovació

Quart.- Fer públic el present acord junt amb la resta de documentació de suport que pugui ser d’utilitat, mitjançant la seva publicació al Taulell d’Edictes de la Corporació, i la inserció en la pàgina web de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.

Cinquè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’Alcalde de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules per a l’adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels acords adoptats.”