Justificació d’ajuts a entitats

Informem que el proper dia 31 de desembre de 2017 finalitza el termini establert per a que les entitats beneficiàries dels ajuts municipals 2017 presentin la justiifcació de la subvenció rebuda, d’acord amb el punt 4.4 dels convenis signats.

 

Facilitem el compte justificatiu a utilitzar.

 

Els recordem que en cas de no facilitar la documentació justificativa dins el termini establert, les entitats hauran de retornar els imports ja ingressats.