Participació ciutadana: Expedient de modificació d’Ordenança Fiscal Nº 4.

 

Per a facilitar la participació en el procés de modificació puntual de l’ordenament tributari municipal, l’Ajuntament de Boadella i les Escaules posa a la disposició de la ciutadania mesures i actuacions previstes per a facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament tributari, així com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública, i pot referir-se a les fases i continguts següents, en relació a la fase prèvia al període d’informació pública:

  1. Accions d’informació i comunicació, que difonguin l’acord d’iniciar una modificació de l’ordenament tributari i facilitin les dades necessàries per a donar coneixement suficient del seu abast i característiques.

Títol de l’actuació:

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Exposició de motius

Vist que ja s’ha iniciat el quart i darrer trimestre de l’exercici actual, pel que és precís impulsar un expedient sobre els canvis que s’han de realitzar a les ordenances fiscals actuals.

Vist que s’ha detectat que, d’acord amb l’actual redactat de l’ordenança fiscal nº 4, que regula l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), queden excloses de l’aplicació d’aquest impost totes les obres sotmeses a règim de comunicació prèvia, d’acord amb el redactat actual de l’article 1 de l’ordenança:

«Article 1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no la llicència esmentada, sempre que l’expedició correspongui a l’Ajuntament de la imposició.»

Donat que es considera que no hi ha cap base legal o econòmica que justifiqui l’exclusió de les obres sotmeses a règim de comunicació prèvia de l’aplicació de l’ICIO, pel que es considera necessari modificar el redactat de l’article 1 de l’ordenança.

 

Canals de participació

Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es posaran a la disposició de la ciutadania i les institucions per a recollir les seves opinions.

Els ciutadans podran adreçar les seves consultes, opinions i aportacions a:

  • Les oficines de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, en horari d’obertura al públic. Dimarts i dijous de 10:00 a 13:00 h. i dimarts de 16:00 a 18:00h.

  • Instància genèrica electrònica, mitjançant servei etram, a la següent adreça electrònica:

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=524&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica