Edictes

Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2090 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Convocatòria per a la provisió interina d'una plaça de tècnic municipal, del grup a, subgrup a1, de l'escala d'administració especial, sots-escala tècnica
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1013 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial d'ordenances municipals
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1012 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de dos projectes d'obres
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 514 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 93 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9892 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9868 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9830 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de contractació de personal temporal per raó de màxima urgència
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8772 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del Reglament dels cementiris municipals de Boadella i les Escaules
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8769 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules