Programa de participació ciutadana. Modificació puntual nº 2 de les Normes Subsidiàries

En aplicació de l’article 21 del D 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, les administracions urbanístiques han de fomentar la participació dels ciutadans i de les ciutadanes en la tramitació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, en tot cas, han de sotmetre aquests instruments als tràmits d’informació pública prevists en la Llei.

Per a facilitar la participació en el procés de formulació dels instruments de planejament urbanístic, l’Ajuntament de Boadella i les Escaules posa a la disposició de la ciutadania les mesures i actuacions previstes per a facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública, i pot referir-se a les fases i continguts següents, en relació a la fase prèvia al període d’informació pública:

  1. Accions d’informació i comunicació, que difonguin l’acord d’iniciar el planejament i facilitin les dades necessàries per a donar coneixement suficient del seu abast i característiques.

Títol de l’actuació:

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES.

MODIFICACIÓ DEL TÍTOL IV DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI (ART. 110-112)

Exposició de motius

Vist que el conjunt d’infraestructures hidràuliques conformat per la resclosa de Boadella, la minicentral hidroelèctrica de Boadella i el canal de transport d’aigua que les connecta, propietat d’Endesa, es troben en desús de de fa anys.

Vist que les infraestructures llistades no gaudeixen de cap tipus de protecció ni estan incloses al catàleg de béns protegits de les Normes Subsidiàries actualment en vigor al municipi.

Vist l’especial interès paisatgístic i històric que té la resclosa de Boadella i el canal d’aigua, adjacents al nucli de Boadella d’Empordà.

Documentació

Informe del tècnic assessor municipal

Plànol 1

Plànol 2

  1. Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es posaran a la disposició de la ciutadania i les institucions per a recollir les seves opinions.

Els ciutadans podran adreçar les seves consultes, opinions i aportacions a:

  • Les oficines de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, en horari d’obertura al públic. Dimarts i dijous de 10:00 a 13:00 h. i dimarts de 16:00 a 18:00h.

  • Instància genèrica electrònica, mitjançant servei etram, a la següent adreça electrònica:

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=524&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica