Edictes

Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1637 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de increment de valor dels terrenys de naturalesa Urbana (IVTNU)
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 189 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Nomenament d'un funcionari de carrera
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11920 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11478 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir 1 plaça d'arquitecte tècnic en règim de funcionari, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11141 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació de concurs oposició
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11139 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació de la convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Campelles per a l'any 2021, grup de classificació C2, en execució de l'oferta pública de l'any 2021, pel torn d'estabilització)
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9907 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9906 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9826 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9857 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023