Edictes

Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4012 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4010 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1153 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Informació pública d'un pla de desplegament de fibra òptica
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11116 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10540 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9361 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9352 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 172-0 Edicte: 7607 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva del projecte Restauració del Castell de Campelles
Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7223 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Creació d'àrees de gestió municipal
Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7222 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Retorn de competències al Ple i creació d'àrees d'organització