Edictes

Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1234 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1233 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10047 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Cervià de Ter
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9995 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021 i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9994 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del text refós de les ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8556 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7941 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovacio inicial del text refós de les ordenances fiscals per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6186 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores del servei de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5514 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 4035 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Correcció d'errades