Ajuts per a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant

Per al vostre coneixement, i per tal de fer-ne la màxima difusió a les empreses sense ànim de lucre del nostre àmbit territorial, us fem arribar la les Bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a ens locals, administracions públiques i empreses sense ànim de lucre per a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

RESOLUCIÓ TES/2869/2020, de 31 d’octubre, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 532835). 

 

En l’execució dels treballs vinculats a aquest ajut cal que es compleixi la normativa sobre protecció d’amiant i molt en concret, el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (BOE núm. 86, d’11 d’abril de 2006). Per facilitar-ne el compliment us traslladem l’enllaç a l’apartat sobre l’exposició a fibres d’amiant de la nostra pàgina web