ANUNUCI DE RESULTATS CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIU/VA I CONSTITUVIÓ BORSA DE TREBALL

Anunci de resultat de les proves (TEST, PRÀCTIC I ENTREVISTA), i valoració de mèrits, per al procés selectiu per a la contractació en règim laboral temporal de interinitat, d’un administratiu/va i constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament de El Far d’Empordà

11205192_028bb8d6_0_Resum3920346413148245852