Diputació de Girona Àrea de Territori i Sostenibilitat Medi Ambient

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 30/10/2018, va acordar, en el marc de l’expedient 2018/522, referent al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, en relació a la subvenció inicialment atorgada per fer front a l’enllumenat públic per import de 33.850,00€, un canvi de destí per fer front a l’adquisició de dues finques que es destinaran a la finalitat per la que ha estat concedida la subvenció, que no és altre que la d’aparcament públic, durant un període mínim de 5 anys, havent de retornar la subvenció en el cas que es vulgui modificar el fi concret pel qual fou concedida la mateixa, expressant a més a més, l’import de la subvenció concedida que, segons resolució esmentada, ha estat de 23.647,43 euros.