Subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents

Informació sobre la convocatòria de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) per a les actuacions subvencionables descrites a l’article 13 del Reial decret 737/2020, de 4 d’agost.

 

El ajuts estan destinats a incentivar actuacions en edificis existents (ja siguin habitatges, tant unifamiliars com edificis residencials col·lectius d’habitatge, o edificis de qualsevol altre ús) o sobre un o diversos habitatges o locals d’un mateix edifici, ja siguin considerats individualment o sobre parts d’un edifici. En queden excloses les actuacions realitzades sobre edificis de nova construcció, en ampliacions o aquelles destinades a canvis d’ús de l’edifici.​

 

Les actuacions que es subvencionen són per:

  • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmic.
  • Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de la il·luminació.

 

El termini és fins que s’esgoti el pressupost o bé fins el 31/07/2021

 

La resolució de la convocatòria la podeu consultar a: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825283.pdf