Edictes

Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8754 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Conveni de delegació de competencies en matèria de joventut al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7870 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Projecte d'obres consistent en la instal·lació d'un skatepark en un sistema d'equipaments del municipi
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7814 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria i les bases especifiques que han de regir el procés selectiu, mitjançant concurs, per a la contractació laboral temporal d'interinitat, d'un/a administratiu/va i la constitució d'una borsa de treball d'administratius/ves en règim laboral temporal
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6791 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6789 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Projecte d'instalal·lació d'una estació de recàrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6426 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 168-0 Edicte: 6245 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la 3a modificació puntual del Pla Parcial del sector Logis Empordà
Exercici: 2020 Bop: 163-0 Edicte: 6020 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de servei de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 159-0 Edicte: 5862 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Projecte constructiu d'un pretractament per l'EBAR central del Far d'Empordà
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5637 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020