Edictes

Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8304 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Projecte de renovació de l'enllumenat exterior de l'església de Sant Martí del Far d'Empordà
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 8036 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la 19ena modificació del Pla General d'Ordenació Urbana del Far d'Empordà
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 8027 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Publicitat del dia assenyalat per a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació per l'execució del projecte d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6211, de Figueres al Far d'Empordà, des del pont del Manol fins el PK 1+642
Exercici: 2022 Bop: 171-0 Edicte: 7925 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 159-0 Edicte: 7499 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7525 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del conveni de col·laboració amb el Registre de la Propietat de Figueres per a la gestió, liquidació i recaptació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7418 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres al terme municipal del Far d'Empordà
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6486 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de la modificació del preu públic del Sopar a la Fresca
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6361 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació Inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5322 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o les voreres