Edictes

Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 3114 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de funcionari de carrera de tècnic d'administració general expert en urbanisme
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2587 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'usos i obres provisionals
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2255 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Projecte d'instal·lació d'una estació de recàrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics al Far d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2253 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica a l'Ajuntament del Far d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2252 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 968 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Nomenament de personal funcionari
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 793 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Exposició pública de l'expedient de crèdit extraordinari CE 01/2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9922 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9457 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8754 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Conveni de delegació de competencies en matèria de joventut al Consell Comarcal de l'Alt Empordà