Edictes

Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5322 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o les voreres
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4255 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4095 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial i exposició pública del conveni de col·laboració amb el Registre de la Propietat de Figueres
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3569 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres al terme municipal del Far d'Empordà (Exp. 2022/2905)
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3568 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres al terme municipal de Vilamalla i El Far d'Empordà (Exp. 2022/948)
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3178 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3177 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
Exercici: 2022 Bop: 57-0 Edicte: 2076 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 37-0 Edicte: 1212 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 31-0 Edicte: 956 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 3, 8, 12 i 19