Edictes

Exercici: 2020 Bop: 85-0 Edicte: 2544 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual del projecte de reparcel·lació del sector Ce2
Exercici: 2020 Bop: 63-0 Edicte: 2188 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del "Projecte d'urbanització 2ª modificació puntual del Pla parcial del Sector Les Pedroses - Logis Empordà"
Exercici: 2020 Bop: 52-0 Edicte: 1927 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge/essa de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1484 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 7 reguladora de la taxa pels serveis de conservació de cementiris i núm. 12 reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 297 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10247 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de la 2a modificació puntual del Pla Parcial del Sector Les Pedroses - Logis Empordà
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9263 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9262 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9169 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9166 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla per al 2020