Edictes

Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6426 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 168-0 Edicte: 6245 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la 3a modificació puntual del Pla Parcial del sector Logis Empordà
Exercici: 2020 Bop: 163-0 Edicte: 6020 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de servei de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 159-0 Edicte: 5862 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Projecte constructiu d'un pretractament per l'EBAR central del Far d'Empordà
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5637 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5248 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització 2ª Modificació puntual del Pla Parcial del Sector Les Pedroses "Logis Empordà"
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 5089 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir un procés selectiu de personal funcionari de carrera
Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 5044 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4623 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit, en la modalitat de crèdit extraordinari, amb càrrec al superàvit 2019
Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4622 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020