Gestió econòmica, comptable i pressupostària

Informació del període mig de pagament a proveïdors

Execució trimestral del pressupost

Pressupostos

Pressupost 2016

Cost efectius dels serveis públics

Informe sobre morositat