Puntuacions finals del procés selectiu d’una plaça de la sots escala técnica de l’escala d’administració general, en règim de funcionari interí