Publicacions al BOP

Exercici: 2019 Bop: 200-0 Edicte: 8019 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Anunci d'aprovació inicial de la revisió i l'actualització del Pla director d'abastament d'aigua
Exercici: 2019 Bop: 186-0 Edicte: 7445 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7385 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7384 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 181-0 Edicte: 7380 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts socials per a les despeses de defunció i naixements en el municipi de Garrigàs per al període comprès des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019
Exercici: 2019 Bop: 181-0 Edicte: 7361 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6249 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6202 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'informació pública de l'inici de l'expedient per a la dissolució de l'agrupació de les entitats locals de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia per al sosteniment del lloc de treball de secretaria i intervenció
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6099 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'informació pública de l'expedient de dissolució de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria entre els municipis de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5990 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Anunci de delegació d'atribucions del Ple a l'alcalde