Publicacions al BOP

Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6249 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6202 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'informació pública de l'inici de l'expedient per a la dissolució de l'agrupació de les entitats locals de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia per al sosteniment del lloc de treball de secretaria i intervenció
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6099 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'informació pública de l'expedient de dissolució de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria entre els municipis de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5990 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Anunci de delegació d'atribucions del Ple a l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5989 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5988 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5987 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5904 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5884 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte de convocatòria de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3989 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit