Publicacions al BOP

Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9637 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9206 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Anunci d'aprovació inicial del projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana 5: El bosquet 2 i del projecte de reparcel·lació voluntària El Bosquet 2
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8754 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8613 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Anunci d'aprovació del Pla econòmic i financer 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8569 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Anunci d'aprovació inicial de les bases que han de regir la concessió pública per ajuts socials, de caràcter individual, per a la rehabilitació de façanes de Garrigàs
Exercici: 2019 Bop: 204-0 Edicte: 8161 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Anunci d'aprovació inicial de la revisió i l'actualització del Pla director d'abastament d'aigua
Exercici: 2019 Bop: 200-0 Edicte: 8019 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Anunci d'aprovació inicial de la revisió i l'actualització del Pla director d'abastament d'aigua
Exercici: 2019 Bop: 186-0 Edicte: 7445 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7385 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7384 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada