Publicacions al BOP

Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6792 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Esmenes a la publicació sobre l'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6788 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5563 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de la modificació de la Relació de llocs de treball
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5031 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificacio de credit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 123-0 Edicte: 4254 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Extracte en la BDNS de la convocatòria 511804, per a la concessió pública d'ajuts socials, de caràcter individual, per a la rehabilitació de façanes de Garrigàs els anys 2018, 2019 i 2020
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 4032 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020 del pressupost
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 3807 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3646 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Extracte en la BDNS de la convocatòria 509223 d'ajuts socials per les despeses de defunció i naixements en el municipi de Garrigàs
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 902 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva projecte de reparcel·lació voluntària del sector PMU-5 "Bosquet 2"
Exercici: 2020 Bop: 27-0 Edicte: 788 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de les bases que han de regir la concessió pública per ajuts socials, de caràcter individual, per a la rehabilitació de façanes de Garrigàs