Comunicació de modificació del calendari fiscal 2020

L’Ajuntament de Guils de Cerdanya, i com a mesura per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID19, ha aprovat la modificació del calendari fiscal de l’exercici 2020.

Les modificacions tenen les afectacions següents:

–Ampliació del termini de pagament del primer període de cobrança (IMTM-Vehicles) en quant a les relacions de rebuts no domiciliats fins el 30 d’abril de 2020.

 

–Ampliació del termini de pagament del segon període de cobrança (Escombraries, IBI, Aigua) previst inicialment entre els dies 15 d’abril a 30 de juny, fins el 14 de setembre de 2020.

Pel que fa als rebuts domiciliats en aquest segon període, quines dates inicials eren 7 de maig per a les Escombraries i 3 de juny per a l’IBI de naturalesa urbana i rústica, s’estableixen com a noves dates de cobrament el 13 de juliol de 2020 en quant a recaptació de Escombraries i Aigua, i el 13 d’agost en quant a IBI.

 

–Ampliació del termini de pagament del tercer període de cobrança (IAE i Aigua),

previst inicialment entre el dies 15 de setembre al 16 de novembre, i es prolonga fins el 30 de novembre de 2020.

 

Pel que fa als rebuts domiciliats en aquest tercer període es fixa com a data de cobrament el dia 13 de novembre de 2020.

calendari fiscal 2020