L’Ajuntament fa públiques les subvencions atorgades per la Diputació de Girona, aquest 2019

La Diputació de Girona ha donat suport econòmic a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya concedint les subvencions que es detallen a continuació (i que trobeu també en el document que s’hi adjunta (format PDF).

 

 

Despeses corrents per nevades…………………………………………14.603,59 €

Programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva………….. 1.000,00 €

Servei de comptabilitat i gestió energètica (Pla a l’acció18-19)…     971,77 €

Substitució de lluminàries per mòduls Led (Pla a l’acció 18-19)…. 6.600,00 €

Fons de Cooperació Local per a despeses Corrents……………… 39.423,00 €

Actuacions en camins……………………………………………………1.600,00 €

Cooperació Cultural………………………………………………………6.957,00 €

Noves Tecnologies……………………………………………………………747,80 €

Gestió Forestal per a intal.lació de tanca ramadera…………………..    4.500,00 €

Concessio Subvencions Diputacio 2019