Edictes

Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5392 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva dels Estatuts de l'Associació Administrativa de Cooperació del PAU-GUI-7 de Guils de Cerdanya
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4693 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per proveir un lloc de treball d'administratiu/va en règim de funcionari mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de l'Ajuntament de Guils de Cerdanya
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4688 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 102-0 Edicte: 4331 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3630 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci sobre l'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 83-0 Edicte: 3486 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici de 2017
Exercici: 2017 Bop: 78-0 Edicte: 3305 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 26-0 Edicte: 790 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d`aprovació de l'actuació complementària del projecte d'urbanització dels Polígons d'Actuació 1 i 2 en sòl urbà Barri del Golf Polígon 1 de Guils de Cerdanya, actual PAGU-GUI-5
Exercici: 2017 Bop: 10-0 Edicte: 107 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2017 Bop: 7-0 Edicte: 108 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2017, la plantilla de personal i les bases d'execució