Edictes

Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5947 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de tres projectes
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5901 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació provisional de l'Ordenança reguladora de guals del terme municipal
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5900 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 9 i derogació de l'Ordenança fiscal núm. 6
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5611 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'exposició pública de la modificació de la plantilla orgànica de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5610 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5487 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial de dos projectes d'obres municipals
Exercici: 2018 Bop: 109-0 Edicte: 4833 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 87-0 Edicte: 3830 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per proveïr un lloc de treball d'auxiliar administratiu en règim de funcionari a l'Ajuntament de Guils de Cerdanya
Exercici: 2018 Bop: 82-0 Edicte: 3552 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3358 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació del conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic