Edictes

Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6751 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6657 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació de la convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació de personal
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 5845 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 131-0 Edicte: 5851 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació econòmica del PAU-GUI-7 de Guils de Cerdanya "Barri del Golf"
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5392 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva dels Estatuts de l'Associació Administrativa de Cooperació del PAU-GUI-7 de Guils de Cerdanya
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4693 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per proveir un lloc de treball d'administratiu/va en règim de funcionari mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de l'Ajuntament de Guils de Cerdanya
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4688 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 102-0 Edicte: 4331 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3630 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci sobre l'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 83-0 Edicte: 3486 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici de 2017