Edictes

Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3360 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 676 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte de convocatòria per a l'elecció del/de la jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2019 Bop: 24-0 Edicte: 640 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla orgànica per a l'exercici de 2019
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11078 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació del Pla normatiu per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 10996 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10752 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació núm. 1 PAU-GUI-5
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10542 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2018
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10541 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de guals al terme municipal de Guils de Cerdanya
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9058 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8680 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit