Edictes

Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8770 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de la llista d'admesos i exclosos a la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'administratiu/ va en règim de funcionari mitjançant el sistema de concurs oposició lliure
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8322 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos a la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'administratiu/va en règim de funcionari mitjançant el sistema de concurs oposició lliure
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8151 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8148 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries
Exercici: 2017 Bop: 164-0 Edicte: 7339 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de nomenament d'alcalde en funcions
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6751 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6657 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació de la convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació de personal
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 5845 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 131-0 Edicte: 5851 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació econòmica del PAU-GUI-7 de Guils de Cerdanya "Barri del Golf"
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5392 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva dels Estatuts de l'Associació Administrativa de Cooperació del PAU-GUI-7 de Guils de Cerdanya