Edictes

Exercici: 2018 Bop: 87-0 Edicte: 3830 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per proveïr un lloc de treball d'auxiliar administratiu en règim de funcionari a l'Ajuntament de Guils de Cerdanya
Exercici: 2018 Bop: 82-0 Edicte: 3552 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3358 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació del conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic
Exercici: 2018 Bop: 77-0 Edicte: 3434 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del POUMP de la Cerdanya
Exercici: 2018 Bop: 77-0 Edicte: 3286 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial de tres projectes d'obres municipals
Exercici: 2018 Bop: 75-0 Edicte: 3336 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de rectificació d'errada en la publicació de la plantilla de personal de l'ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 759 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 758 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 11-0 Edicte: 132 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11214 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d’exposició pública del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d’execució per a l’exercici 2018l