Edictes

Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5291 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5290 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de delegacions de l'Alcaldia als regidors
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5289 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5288 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de delegacions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5285 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3360 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 676 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte de convocatòria per a l'elecció del/de la jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2019 Bop: 24-0 Edicte: 640 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla orgànica per a l'exercici de 2019
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11078 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació del Pla normatiu per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 10996 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019