Edictes

Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3034 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
Exercici: 2020 Bop: 88-0 Edicte: 2705 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació de les bases reguladores dels ajuts a famílies en situació de dificultat econòmica a causa de la Covid-19
Exercici: 2020 Bop: 81-0 Edicte: 2485 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 11, reguladora de la taxa per la prestació de serveis i activitats a l'Estació d'esquí nòrdic Guils Fontanera
Exercici: 2020 Bop: 81-0 Edicte: 2484 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 10, reguladora del preu públic per la prestació del servei de bar de Guils Fontanera
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1715 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació Inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 614 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla orgànica per a l'exercici de 2020
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 221 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Informació pública del projecte per a la construcció d'una nau per a l'explotació agrícola i ramadera al Puig de Saneja, al Polígon 6, parcel·la 116 (Puig de Saneja)
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10380 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10379 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10002 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2019