Edictes

Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11078 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació del Pla normatiu per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 10996 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'exposició pública del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10752 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació núm. 1 PAU-GUI-5
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10542 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2018
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10541 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de guals al terme municipal de Guils de Cerdanya
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9058 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8680 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 188-0 Edicte: 8250 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de creació i derogació d'ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 166-0 Edicte: 7522 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 165-0 Edicte: 7566 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de nomenament d'alcalde en funcions