FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMIC I CULTURAL 2022

L’Excm. Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Montagut i Oix els imports següents, en concepte de Fons de Cooperació Econòmic i Cultural, per l’any 2022:

  • Enllumenat públic -> 12.000,00€.
  • Actuacions en camins -> 3.000,00€.
  • Secretaria – intervenció -> 10.000,00€.
  • Inversions (obres C/ de la Font) -> 42.512,20€.
  • Despeses culturals -> 9.619,80€.
  • Noves tecnologies -> 932,40€.
    • TOTAL: 78.064,40.