Edictes

Exercici: 2017 Bop: 68-0 Edicte: 2627 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 66-0 Edicte: 2522 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre la informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2031 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública del projecte de millores d'una explotació ramadera
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2011 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 37-0 Edicte: 1264 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2017 Bop: 32-0 Edicte: 1089 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci sobre l'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 31-0 Edicte: 1029 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci sobre l'aprovació definitiva del Pla d'inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius
Exercici: 2017 Bop: 15-0 Edicte: 286 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 8-0 Edicte: 63 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 8-0 Edicte: 61 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre l'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits