Tauler d’anuncis

 

Convocatòria per a la contractació d’un oficial primera paleta mitjançant contracte laboral de relleu a jornada parcial

 

Per Decret d’Alcaldia núm. 41/16 de data 13 de juny de 2016 s’aprovaren les bases i la convocatòria per a la contractació mitjançant contracte laboral de relleu a jornada parcial d’un lloc de treball d’oficial primera paleta adscrit a la Brigada Municipal.

Les bases de la convocatòria estan publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 120 de 23 de juny de 2016 (pàg. 52 a 57). També es poden descarregar del fitxer adjunt. Les sol·licituds per a prendre part a la convocatòria s’hauran de presentar, acompanyades de la documentació requerida a les bases, en el registre general d’aquest Ajuntament en horari d’atenció al públic. El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

BASES

Edicte admissió i exclusió aspirants, composició tribunal i data proves procés selecció oficial 1a paleta brigada municipal

resultat final procés selectiu contractació oficial 1a paleta, contracte de relleu