Tauler d’anuncis

 

Convocatòria per a la contractació de quatre socorristes per a la piscina municipal de Montagut.

Anunci sobre aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació de quatre socorristes per a la piscina municipal de Montagut.
Per Decret d’Alcaldia núm. 35/2017 de data 27 d’abril de 2017 s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la contractació de quatre socorristes per a la piscina municipal de Montagut, sota la modalitat de contracte laboral temporal a temps parcial.
El text íntegre de les bases que regeixen la present convocatòria està publicat a la pàgina web municipal i exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 17 de maig de 2017.
Els restants i successius anuncis d’aquesta convocatòria es faran públics en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva pàgina web.

 

ANUNCI

BASES

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS PROCÉS DE SELECCIÓ DE SOCORRISTES