ARRENDAMENT COM A VIVENDA HABITUAL DEL BÉ IMMOBLE PATRIMONIAL ANOMENAT EL CORTAL DEL MUIG D’OGASSA

• Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’arrendament com a vivenda habitual del bé immoble patrimonial conegut com a El Cortal del Muig, mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació el preu més alt.  Plecs clàusules lloguer cortal del muig
• Data de publicació de l’anunci al BOP: pendent de publicació