Edictes

Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2364 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1561 AJUNTAMENT D'OGASSA - Convocatòria per a l'elecció del càrrec de jutge de pau titular d'Ogassa
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 982 AJUNTAMENT D'OGASSA - Exposició pública de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa d'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8465 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8468 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7386 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial de l'expedient per a la desafectació de la finca rústica denominada Cal Frare
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4329 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3042 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació de la modificació de les Bases d'execució del pressupost 2020
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2060 AJUNTAMENT D'OGASSA - Desafectació del bé de domini públic "Cal Casadet"
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2017 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació expedient de suplement de crèdit 1/2020