Edictes

Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3303 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'extensió de la infraestructura de xarxa de fibra òptica de Sant Joan de les Abadesses a Ogassa
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2447 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial del projecte d'obra de reforma de la planta baixa de l'edifici de la Cooperativa
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2231 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10579 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació, exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 230-0 Edicte: 9947 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial d'un pla especial
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9215 AJUNTAMENT D'OGASSA - Exposició pública del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9216 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 179-0 Edicte: 7803 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4424 AJUNTAMENT D'OGASSA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2364 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021