Edictes

Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1868 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 763 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 631 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 628 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 210-0 Edicte: 9170 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 136-0 Edicte: 6050 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci de licitació d'uns comunals per a pastures
Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5858 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 123-0 Edicte: 5454 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació del plec de clàusules per a l'adjudicació, en règim d'arrendament, d'un habitatge i convocatòria de licitació
Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4545 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte de delegació d'autorització per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4544 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia