Perfil del contractant

L’Ajuntament d’Ogassa, com a ens públic que realitza contractacions i d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.

 • Anunci de convocatòria de licitació d’arrendament d’un bé immoble

 •  Arrendament com a vivenda habitual del bé immoble patrimonial conegut com Can Llorens o Can Peira d’Ogassa

• Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’arrendament com a vivenda habitual del bé immoble patrimonial conegut com a Can Llorens o Can Peira d’Ogassa, mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació el preu més alt. Plecs clàusules Can Llorens o Can Peira

• Publicació de l’anunci al BOP: Anunci BOP

• Es podran presentar ofertes fins el dia 28 de juny (inclòs)

 

 • Documentació relativa a la contractació de subhastes forestals 2016:
 1. Plec de prescripcions tecnico-facultatives especials per a l’execució d’aprofitaments de fusta a les forests d’utilitat pública de propietat municipal del Ripollès
 2. Plec de prescripcions administratives particulars per a l’adjudicació d’aprofitaments de fusta a les forests de propietat municipal per a l’any 2016
 3. Programa anual d’aprofitaments fustaners per al 2016
 4. Anunci BOP aprovació del Programa anual d’aprofitaments forestals fustaners per a l’exercici 2016 Anunci BOP fustes

 

 •  Arrendament com a vivenda habitual del bé immoble patrimonial conegut com Can Julià o Can Piqué d’Ogassa

• Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’arrendament com a vivenda habitual del bé immoble patrimonial conegut com a Can Julià o Can Piqué d’Ogassa, mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació el preu més alt. Plecs clàusules can piqué o can julià

10 de febrer de 2016

• Les persones interessades podran presentar oferta fins el dia 7 de març de 2016.

• Anunci BOP d’adjudicació del contracte: Anunci BOP Can Piqué

 

 • Arrendament com a vivenda habitual del bé immoble patrimonial conegut com El Cortal del Muig d’Ogassa

• Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’arrendament com a vivenda habitual del bé immoble patrimonial conegut com a El Cortal del Muig, mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació el preu més alt. Plecs clàusules lloguer cortal del muig
• Data de publicació de l’anunci al BOP: 16 de desembre de 2015 Anunci BOP
• Les persones interessades podran presentar oferta fins el dia 11 de gener de 2016.

 • Arrendament com a vivenda habitual del bé immoble patrimonial conegut com Can Julià o Can Piqué d’Ogassa

• Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’arrendament com a vivenda habitual del bé immoble patrimonial conegut com a Can Julià o Can Piqué d’Ogassa, mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació el preu més alt. Plecs clàusules can piqué o can julià
• Data de publicació de l’anunci al BOP: 16 de desembre de 2015 Anunci BOP Can Piqué
• Les persones interessades podran presentar oferta fins el dia 11 de gener de 2016.

 • Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regiran la contractació administrativa de la gestió del local social d’Ogassa ubicat a l’edifici conegut com a l’antiga Cooperativa i l’explotació del bar del mateix local (Nova licitació):
 1. Plecs administratius
 2. Plecs tècnics
 3. Anunci BOP de licitació
 4. Anunci BOP d’adjudicació del contracte de la gestió d’un local
 • Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regiran la contractació administrativa de la gestió del local social d’Ogassa ubicat a l’edifici conegut com a l’antiga Cooperativa i l’explotació del bar del mateix local:
 1. proposta plecs administratius local social cooperativa-2015
 2. proposta de plecs tècnics local social cooperativa ogassa-2015
 3. Anunci licitació
 4. Anunci d’adjudicació del contracte de la gestió d’un local

 

 • Anunci d’adjudicació de l’obra anomenada “Desglossat I, fase modificat i actualització de preus del projecte bàsic i executiu de substitució de coberta i sostre de l’edifici de La Torre”Anunci d’adjudicació d’un contracte d’obres

 

 • Composició de la mesa de Contractació de l’obra anomenada “Desglossat I, fase modificat i actualització de preus del projecte bàsic i executiu de substitució de coberta i sostre de l’edifici de La Torre”:- L’alcalde president de l’Ajuntament d’Ogassa, actuarà com a President de la Mesa.
  – Esteve Roca i Teixidor, interventor comissionat de l’ajuntament d’Ogassa, que actuarà com a vocal.
  – Míriam Garea i Gil, secretària comissionada de l’ajuntament d’Ogassa, que actuarà com a vocal.
  – Dos regidors de l’Ajuntament d’Ogassa, que actuaran com a vocals.
  – Cristina Coma i Clotet, personal de l’ajuntament d’Ogassa, que actuarà com Secretària de la Mesa.

 

 

 

 

 

 

 

 • Obra “Condicionament per equipament esportiu municipal 3a. fase A”