Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 4018 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 4017 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 07/2022
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3200 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència per fer una nova canalització soterrada de telecomunicacions entre Ventolà i Planoles
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3229 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de la modificació íntegra de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3226 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 06/2022
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2789 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Exposició pública de la sol·licitud d'aprovació del pla d'actuació específica d'una nova canalització soterrada de telecomunicacions entre Ventolà i Planoles
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2650 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública del plec de clàusules i convocatòria de licitació dels permisos de caça per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2758 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 05/22
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2261 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva del projecte de rehabilitació dels carrers del nucli antic de Planès
Exercici: 2022 Bop: 49-0 Edicte: 1847 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 05/2022