Temes d’interès

  • Anunci. Planoles estarà al Mercat de les Escapades 2017 17/05/2017
  • Nota informativa Millores escola 16/03/2017
  • Anunci, Suspensió de tramitacions i de llicències 16/03/2017 Podeu consultar els Plànols en aquest enllaç.
  • Anunci aprovació definitiva obres urb Dr. Trueta 16/03/2017
  • Edicte Urbanització carrer Dr. Trueta 10/01/2017 Aprovació inicial del projecte d’obres Urbanització del carrer Doctor Trueta de Planoles
  • Nomenament i convocatòria Tribunal Qualificador i Convocatòria aspirants admesos procés selectiu peó de manteniment Anunci 25/08/2016
  • Plec Clàusules per l’arrendament de la casa situada al carrer Escoles, 5 de Planoles. 09/08/2016
  • Edicte 03/08/2016 Exposició pública aprovació inicial plànol delimitador de Planoles.
  • Anunci 03/08/2016 Exposició pública del Plec de clàusules administratives particulars per l’arrendament d’una casa a Planoles, i licitació pel procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació.
  • Consulta la llista provisional d’admesos i exclosos per la plaça de peó LLISTAT ADMESOS_EXCLOSOS PLAÇA PERSONAL LABORAL 28/07/2016