Licitacions/concursos

Expedient per a la contractació de gestió indirecta de la llar d’infants el Riuet de Riumors


Expedient 15/2014

 • Objecte del contracte: Gestió i explotació del bar-restaurant Centre Cívic de Riumors.
 • Data límit presentación documentació: 2/07/2014
 • Plec de clàusules
 • Anunci

Expedient : 87/2010

 • Descripció de l’objecte : Gestió i explotació del bar – restaurant del Centre Cívic de Riumors.
 • Data límit de presentació: 10/09/2010
 • Plec de clàusules
 • Anunci d’aprovació inicial ddel plec de clàusules i licitació del centre

Expedient 72/2010

 • Descripció de l’objecte : gestió del servei públic de la llar d’infants de Riumors
 • Data límit de presentació : 26 dies a comptar de l’endemà de la publicació del BOP
 • Plec de clàusules
 • Anunci d’aprovació inicial de plec de clàusules i licitació de contracte

Expedient 37/2010:

 • Objecte del contracte : elaboració del projecte i execució de l’obra titulada “Construcció d’una llar d’infants
  Data límit de presentació : 13 dies a comptar de l’endemà de la publicació al BOP .

  • Plec de clàusules (format PDF)
  • Documentació tècnica (format PDF)
  • Plànols
   • Detall façana i coberta
   • Distribució planta
   • Plànol de situació
   • Planta alçat i general