Reglament de participació en les fires de Setcases

REGLAMENT PARTICIPACIÓ FIRES SETCASES

 

FIRES, DATA, HORARI I SITUACIÓ:

 • Dissabtes i diumenges en horari de 10:00h a 19:00h al Carrer del Rec de Setcases.
 • Fira de les Herbes: 15 – 16 de juny de 2019
 • Cap de Setmana Ramader: 27 – 28 de juliol de 2019
 • Fira del Bolet: 14 – 15 de setembre de 2019

 

SOL·LICITUDS i TERMINIS D’INSCRIPCIÓ:

 • Les sol·licituds, d’acord el model d’instància facilitat per l’organització, s’hauran de presentar a través del correu electrònic info@setcases.cat dins del termini establert, i hauran d’anar acompanyades per la declaració responsable i la documentació requerida.
 • Les sol·licituds presentades fora d’aquesta data quedaran en llista d’espera.

 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
DATA
Fira de les herbes
25 de maig
Cap de Setmana Ramader
14 de juliol
Fira del Bolet
31 d’agost

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 

RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • L’Ajuntament de Setcases resoldrà les sol·licituds presentades segons la data de presentació, els productes exposats, la superfície desitjada i disponible.

 

SOL·LICITUD D’UBICACIÓ DE LES PARADES SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ PARADES:

 • Un cop presentada la instància de participació, i per ordre de registre, l’organització es posarà en contacte via telèfon amb el firaire, per tal que aquest escolli la ubicació de la seva parada. La ubicació de cada parada s’acordarà segons espais disponibles en aquell moment, tipologia de producte i metres sol·licitats.
 • No es podrà modificar la ubicació adjudicada i els metres durant la fase de muntatge.
 • PLÀNOL AMB UBICACIÓ I METRES DE LES PARADES

 

TARIFES OFICIALS I CONDICIONS DE PAGAMENT (Veure Plànol)

pdf ORDENANÇA: PREUS PARTICIPACIÓ FIRES SETCASES

ESPAIS AMB TARIFA A ESPAIS AMB TARIFA B
FIRA DE LES HERBES – juny 10 € / metre lineal 8 € / metre lineal
CAP DE SETMANA RAMADER- agost 8 € / metre lineal 6 € / metre lineal
FIRA DEL BOLET – setembre 20€ / metre lineal 16 € / metre lineal

 

 PAGAMENT:

 • Una vegada confirmada l’acceptació de la inscripció i la ubicació, caldrà realitzar el pagament en el termini màxim de 3 dies hàbils posteriors, al número de compte:

      CAIXABANK  ES39  2100  8153  4023  0005  1577.    Titular: Ajuntament de Setcases

 • S’haurà d’enviar el comprovant del pagament al correu: info@setcases.cat
 • Aquests diners no es retornaran quan la persona inscrita i admesa no assisteixi a la Fira.
 • En el cas de no presentar el comprovant de pagament dins del període establert, s’entendrà que el marxant renuncia a la seva participació a la Fira.

 

DATA LÍMIT PAGAMENT
FIRA DE LES HERBES – juny 3 dies hàbils posteriors  a la confirmació de la ubicació triada
CAP DE SETMANA RAMADER- agost 3 dies hàbils posteriors  a la confirmació de la ubicació triada
FIRA DEL BOLET – setembre 3 dies hàbils posteriors  a la confirmació de la ubicació triada

 

 

MUNTATGE I DESMUNTATGE:

 • El muntatge de les parades es realitzarà a partir de les 8h del matí, tenint present que a les 10.00 hores caldrà que tot estigui preparat (amb els vehicles fora) per obrir la Fira al públic.
 • El desmuntatge de les parades iniciarà a partir de les 19 hores el dissabte i les 18:30h el diumenge (segons afluència del públic).

 

NETEJA:

 • La neteja de l’espai que ocupi la parada anirà a càrrec del marxant.

 

PRODUCTES EXPOSATS A LA VENDA:

 • Els marxants no poden exhibir o vendre productes diferents als detallats a la sol·licitud d’inscripció essent aquests no autoritzats per part de l’organització.
 • Es prohibeix expressament l’exposició de productes o materials que molestin a d’altres expositors o al públic en general, així com elements perillosos, insalubres o que puguin fer malbé les instal·lacions.
 • Donada la característica del municipi, es prohibeix la venta d’embotits i mel.

 

ACOTAMENT DE LES PARADES QUE VENGUIN UN MATEIX PRODUCTE:

 • L’Organització es reserva el dret d’acotar el nombre de parades que venen un producte similar, per tal d’assegurar que tothom tingui la seva quota de mercat.

 

ES FA SABER:

 • L’Ajuntament de Setcases informe que no hi ha vigilància ni diürna ni nocturna.
 • L’Ajuntament de Setcases està facultat per decidir en tot allò que no estigui previst en aquesta normativa.
 • L’Ajuntament de Setcases es reserva el dret de fer modificacions que consideri oportunes en aquestes condicions per tal de contribuir a la millora de les fires, així com de canviar la situació de qualsevol expositor, atenent els interessos generals de la Fira.
 • Les parades que pel seu funcionament necessitin corrent elèctrica ho hauran de sol·licitar a la instància d’inscripció, sinó no es disposarà d’aquest. Cal portar allargo.
 • Tots els marxants, pel sol fet de signar la sol·licitud d’inscripció per participar a la Fira, queden obligats a sotmetre’s al present Reglament de participació.
 • No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest període d’inscripció.