Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Anunci al BOE Procedimiento Bajas de caducidad del padrón de habitantes


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2537 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2431 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2223 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1958 AJUNTAMENT DE SETCASES - Informació pública de les bases reguladores dels ajuts extraordinaris dirigits a reduir els efectes econòmics derivats de l'emergència sanitària de la COVID 19 en el teixit empresarial i en els treballadors (assalariats o autònoms) del nostre municipi
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1399 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 242 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 10219 AJUNTAMENT DE SETCASES - Informació pública de les obres al refugi d'Ull de Ter
Exercici: 2021 Bop: 3-0 Edicte: 10059 AJUNTAMENT DE SETCASES - Acord del Ple d'1-12-2020 de dissolució de la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9535 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal municipal núm.7, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Exercici: 2020 Bop: 241-0 Edicte: 9322 AJUNTAMENT DE SETCASES - Delegació de funcions de l'Alcaldia