Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Anunci al BOE Procedimiento Bajas de caducidad del padrón de habitantes


SUBVENCIONS AJUDES COVID-19 SETCASES

ANUNCI BDNS EXTRACTE CONVOCATORIA AJUTS COVID-19 SETCASES

ANUNCIO BDNS EXTRACTO CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUDAS COVID-19 SETCASES  

BASES SUBVENCIO AJUDES COVID-19 SETCASES 

MODEL DE SOL·LICITUD I DOCUMENTS ADJUNTS OBLIGATÒRIS 


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8269 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7600 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals. Ple juny 2022
Exercici: 2022 Bop: 143-0 Edicte: 6642 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5772 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de les taxes per la utilització privativa o per a l'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5770 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 119-0 Edicte: 5569 AJUNTAMENT DE SETCASES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 119-0 Edicte: 5568 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4513 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4520 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació de l'Oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal any 2022
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2803 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació del plec de clàusules que han de regir l'adjudicació dels permisos de caça d'isards per al 2022