Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Anunci al BOE Procedimiento Bajas de caducidad del padrón de habitantes


SUBVENCIONS AJUDES COVID-19 SETCASES

ANUNCI BDNS EXTRACTE CONVOCATORIA AJUTS COVID-19 SETCASES

ANUNCIO BDNS EXTRACTO CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUDAS COVID-19 SETCASES  

BASES SUBVENCIO AJUDES COVID-19 SETCASES 

MODEL DE SOL·LICITUD I DOCUMENTS ADJUNTS OBLIGATÒRIS 


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7777 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6632 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial del projecte d'obres "Reforma i ampliació dels serveis bàsics d'aigua i millora de la pavimentació dels carrers"
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5258 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de la cessió d'ús de l'edifici de Can Relliquer a favor de l'Associació d'esquí i muntanya Alta Vall del Ter
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5132 AJUNTAMENT DE SETCASES - Exposició pública del Compte general per a l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3792 AJUNTAMENT DE SETCASES - Extracte del decret de l'Alcaldia-Presidència de 3 de maig de 2021 de l'Ajuntament de Setcases, de convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris dirigits a reduir els efectes econòmics perjudicials derivats de l'emergència sanitària de la COVID 19 (Convocatòria BDNS 561626)
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3484 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de les bases reguladores dels ajuts extraordinaris dirigits a reduir els efectes econòmics derivats de l'emergència sanitària de la COVID 19 en el teixit empresarial i en els treballadors (assalariats o autònoms) del municipi
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3351 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdit núm. 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 75-0 Edicte: 3047 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació del plec de clàusules per a l'adjudicació dels permisos de caça d'isards de l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2537 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2431 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)