Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Anunci al BOE Procedimiento Bajas de caducidad del padrón de habitantes


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2938 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública de l'expedient de suplement de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1213 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 15-0 Edicte: 283 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10680 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 9998 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 9997 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 187-0 Edicte: 8226 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci relatiu a la licitació de l'obra "Manteniment de camins públics municipals"
Exercici: 2018 Bop: 179-0 Edicte: 7974 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018 de transferència de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7281 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'un contracte de concessió administrativa
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7066 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017