Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Anunci al BOE Procedimiento Bajas de caducidad del padrón de habitantes


SUBVENCIONS AJUDES COVID-19 SETCASES

ANUNCI BDNS EXTRACTE CONVOCATORIA AJUTS COVID-19 SETCASES

ANUNCIO BDNS EXTRACTO CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUDAS COVID-19 SETCASES  

BASES SUBVENCIO AJUDES COVID-19 SETCASES 

MODEL DE SOL·LICITUD I DOCUMENTS ADJUNTS OBLIGATÒRIS 


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2022 Bop: 13-0 Edicte: 148 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament de Setcases per a l'any 2022 i la plantilla dels llocs de treball
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11232 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10410 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10264 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9574 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9565 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 191-0 Edicte: 8188 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva del projecte d'obres de reforma i ampliació dels serveis bàsics d'aigua i pavimentació de carrers de Setcases
Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7777 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6632 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial del projecte d'obres "Reforma i ampliació dels serveis bàsics d'aigua i millora de la pavimentació dels carrers"
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5258 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de la cessió d'ús de l'edifici de Can Relliquer a favor de l'Associació d'esquí i muntanya Alta Vall del Ter