Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Anunci al BOE Procedimiento Bajas de caducidad del padrón de habitantes


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8803 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6826 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6825 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6824 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6823 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de delegacions de l'Alcaldia als regidors
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5666 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5665 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4659 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4658 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari 2/2019 i expedient de concessió de crèdit extraordinari 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4657 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci de licitació dels permisos de caça