Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Anunci al BOE Procedimiento Bajas de caducidad del padrón de habitantes


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 10219 AJUNTAMENT DE SETCASES - Informació pública de les obres al refugi d'Ull de Ter
Exercici: 2021 Bop: 3-0 Edicte: 10059 AJUNTAMENT DE SETCASES - Acord del Ple d'1-12-2020 de dissolució de la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9535 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal municipal núm.7, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Exercici: 2020 Bop: 241-0 Edicte: 9322 AJUNTAMENT DE SETCASES - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9233 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 235-0 Edicte: 9037 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8454 AJUNTAMENT DE SETCASES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística
Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7641 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5761 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 120-0 Edicte: 3910 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació inicial de la modificació de les Normes de Planejament Urbanístic