Ordenances

ORDENANCES DE L’AJUNTAMENT DE SETCASES

Ordenances municipals de Setcases  pdf

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS – BOPG Núm. 237 – 12 de desembre de 2012; a partir de l’ANY 2013 és el següent.

Ordenança
1- impost sobre béns immobles
2- impost sobre vehicles de tracció mecànica
3- impost sobre construccions, instal·lacions i obres
4- impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
5- impost sobre activitats econòmiques
6- contribucions especials
7- taxa per expedició de documents administratius
8- taxa per llicències urbanístiques
9- taxa per la prestació de serveis de prevenció i control ambiental de les activitats i instal·lacions, dels espectacles públics i
activitats recreatives i de les activitats innòcues
10- taxa per recollida d’escombraries i deixalles
11- taxa de clavegueram
12- taxa pel subministrament d’aigua
13- taxa per la utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local
14- taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
15- Ordenança general reguladora de preus públics

Ordenança de protecció del paisatge natural a l’àmbit ruralpdf BOPG Núm. 131 de data 10 de juliol de 2003.

Ordenança municipal d’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes pdf BOPG Núm. 8 de data 12 de gener de 2006.

Ordenança municipal per a la neteja de solarspdf BOPG Núm. 216 de data 13 de novembre de 2006.

Ordenança reguladora atorgament llicències 1ª ocupació o utilització d’edificis i instal.lacions pdf BOPG Núm. 117 de data 17 de juny de 2008.

Ordenança de pastures de Setcases – pdf   BOPG Núm.39 – 25 de març de 1995.


Modificacions posteriors de l’ordenança:

  • MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2019:
  1. Ordenança Fiscal Núm. 10:  taxa per la recollida d’escombraries i deixalles
  2. Ordenança Fiscal Núm. 13:  taxes per la utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local
  1.  Ordenança Fiscal núm. 1. Impost sobre béns immobles.
  2. Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de les taxes per a la utilització privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local
  1. Ordenança Fiscal núm. 4:  consisteix en afegir un nou article al text de l’Ordenança que es nomenarà article 5.bis Bonificacions,
  2. Ordenança Fiscal núm. Impost sobre béns immobles