Ordenances

ORDENANCES DE L’AJUNTAMENT DE SETCASES

A partir de l’1 de gener de 2013, les Ordenances municipals de Setcases són les següents pdf

El detall de la MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2013 és el següent.

Ordenança
1- impost sobre béns immobles
2- impost sobre vehicles de tracció mecànica
3- impost sobre construccions, instal·lacions i obres
4- impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
5- impost sobre activitats econòmiques
6- contribucions especials
7- taxa per expedició de documents administratius
8- taxa per llicències urbanístiques
9- taxa per la prestació de serveis de prevenció i control ambiental de les activitats i instal·lacions, dels espectacles públics i
activitats recreatives i de les activitats innòcues
10- taxa per recollida d’escombraries i deixalles
11- taxa de clavegueram
12- taxa pel subministrament d’aigua
13- taxa per la utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local
14- taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
15- Ordenança general reguladora de preus públics

 


 

Modificacions posteriors de l’ordenança:

  • El detall de la MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2016 és el següent:
  1.  Ordenança Fiscal núm. 1. Impost sobre béns immobles.
  2. Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de les taxes per a la utilització privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local

 

  • El detall de la MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2014 és el següent:
  1. Ordenança Fiscal núm. 4:  consisteix en afegir un nou article al text de l’Ordenança que es nomenarà article 5.bis Bonificacions,
  2. Ordenança Fiscal núm. Impost sobre béns immobles