Perfil de contractant


D’acord amb el que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i per tal de garantir l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual de l’Ajuntament, es difon el perfil del contractant. En aquest perfil s’inclou la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, i la informació de general coneixement sobre la contractació municipal com el plec de clàusules administratives generals del municipi i el model de clàusules administratives particulars de les contractacions, així com la  informació essencial sobre el procediment concret i terminis de presentació.


ANUNCI BDNS EXTRACTE CONVOCATORIA AJUTS COVID-19 SETCASES

ANUNCIO BDNS EXTRACTO CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUDAS COVID-19 SETCASES  

BASES SUBVENCIO AJUDES COVID-19 SETCASES


PLEC CLAUSULES SOL.LICITUDS PERMISOS CAÇA ISARD ANY 2021 pdf

ANNEXOS AL PLEC CLAUSULES SOL.LICITUDS PERMISOS CAÇA ISARD ANY 2021(1)pdf

ANUNCI PUBLICAT AL BOP LICITACIO PERMISOS CAÇA ISARD ANY 2021 pdf

ANUNCI LICITACIO PERMISOS CAÇA ISARD 2021 EN CASTELLA pdf

TERMINI PER PRESENTAR OFERTES FINALITZA EL 19/05/2021

ACTA OBERTURA SOBRES PERMISOS ISARD ANY 2021 pdf

_________________________________________________________________________

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BIOMASSA – Exp. 000075/2018

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONCESSIO DEMANIAL BIOMASSA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES-CONCESSIO DEMANIAL BIOMASSA (1)

TERMINI TANCAT: Documentació per la licitació de l’obra “Manteniment de camins públics municipals” Enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=setcases&idCap=4163071&ambit=5&

TERMINI TANCAT: Licitació permisos de caça any 2018. Plecs i anunci al BOP-30052018pdf

TERMINI TANCAT: Licitació permisos de caça any 2017 -PLECS I EDICTE BOPpdf

TERMINI TANCAT: Edicte de licitació dels permisos de caça d’isards per a l’any 2016 (DOGC) pdf


TERMINI TANCAT: Edicte de licitació dels permisos de caça d’isards per a l’any 2016 pdf


TERMINI TANCAT: Projecte executiu per a la instal·lació de xarxa de calor municipal pdf

TERMINI TANCAT: Plec de clàusules administratives del projecte executiu per a la instal·lació de xarxa de calor municipal pdf


TERMINI TANCAT: Anunci d’adjudicació del contracte d’obres anomenat: “Construcció d’un magatzem i d’una sala de calderes de biomassa” pdf


TERMINI TANCAT: Anunci de licitació de permisos de caça any 2015 pdf