Perfil de contractant

D’acord amb el que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i per tal de garantir l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual de l’Ajuntament, es difon el perfil del contractant. En aquest perfil s’inclou la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, i la informació de general coneixement sobre la contractació municipal com el plec de clàusules administratives generals del municipi i el model de clàusules administratives particulars de les contractacions, així com la  informació essencial sobre el procediment concret i terminis de presentació.

 


CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BIOMASSA – Exp. 000075/2018

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONCESSIO DEMANIAL BIOMASSA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES-CONCESSIO DEMANIAL BIOMASSA (1)


 

TERMINI TANCAT: Documentació per la licitació de l’obra “Manteniment de camins públics municipals” Enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=setcases&idCap=4163071&ambit=5&

TERMINI TANCAT: Licitació permisos de caça any 2018. Plecs i anunci al BOP-30052018pdf

 

TERMINI TANCAT: Licitació permisos de caça any 2017 -PLECS I EDICTE BOPpdf

 

TERMINI TANCAT: Edicte de licitació dels permisos de caça d’isards per a l’any 2016 (DOGC) pdf


TERMINI TANCAT: Edicte de licitació dels permisos de caça d’isards per a l’any 2016 pdf


TERMINI TANCAT: Projecte executiu per a la instal·lació de xarxa de calor municipal pdf

TERMINI TANCAT: Plec de clàusules administratives del projecte executiu per a la instal·lació de xarxa de calor municipal pdf


TERMINI TANCAT: Anunci d’adjudicació del contracte d’obres anomenat: “Construcció d’un magatzem i d’una sala de calderes de biomassa” pdf


TERMINI TANCAT: Anunci de licitació de permisos de caça any 2015 pdf