Projectes 2022

Projectes: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2022 - Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Setcases la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2022.

Les actuacions que es portaran a terme seran:


 • Fons de cooperació Econòmica any 2022.
  Import subvencionat: 38.858,60€.
 • Les actuacions d’inversió que es portaran a terme seran:
  • Pavimentació pista esportiva. Import: 31.858,60€
  • Inversió Sala dels Estudis per local social. Import: 5.000,00€
  • Millora Parc Infantil. Import: 2.000,00€

 • Fons per a actuacions en camins municipals any 2022. Import subvencionat: 1.600,00€

 • Fons per a despeses culturals i programa Escènics any 2022. Import subvencionat. 6.857,40€

 • Fons per a noves tecnologies any 2022. Import subvencionat: 631,11€

Projecte: Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de Setcases

– Projecte: actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural. Camins: Camí de Pastuira i Bac de Setcases – des del pont de can Jepet.

– Subvenció atorgada per: subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran, per a l’any 2022.  Departament de la Vicepresidència i de polítiques digitals i territori de la Generalitat de Catalunya. Sol·licitada pel: Consell Comarcal del Ripollès.

– Import subvencionat: 15.000,00€

Atorgaments ajuts COVID de l'Ajuntament de Setcases

Aprovades les Ajudes COVID-19 als establiments turístics, comerços i persones en situació d’ERTO empadronades a Setcases, els quals van sol·licitar l’ajut en termini.

L’Ajuntament de Setcases ha atorgat un total de 17 ajuts per un import global de 13.250,00€

Obres: Col·locació baranes de protecció a la façana de la plaça verda

El consistori, els serveis tècnics municipals i el servei de prevenció de riscos de l’Ajuntament de Setcases detecten la necessitat de dur a terme una actuació per millorar la seguretat de la Plaça Verda i adaptar-la a la normativa vigent.

Per normativa de seguretat, tot espai públic on hi pugui haver un caiguda d’una persona de més d’1,5 metres, ha d’estar protegit.

Per aquest motiu s’ha executat la instal·lació de baranes de seguretat homologades a 90 cm al voltant de la plaça per tal de millorar la seguretat pública i prevenció de possibles incidents per caiguda en alçada.

 • Cost de l’actuació: 16.467,00€
 • Subvenció: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona. Inversions any 2021.
 • Imatges de la Plaça abans de l’actuació:

 • Imatges de l’actuació realitzada:

Amb la col·laboració de:

Obra: Condicionament dels serveis de l'antic ajuntament

El consistori ha realitzat una actuació de millorar i condicionament dels serveis ubicats a la primera planta de l’antic ajuntament.

Aquests serveis s’habilitaran per

 • la brigada municipal
 • els pares/mares i fills de Setcases per quan utilitzin l’espai habilitat com a local social per ells.

 

Cost de l’actuació:

Font de finançament: Subvenció de la Diputació de Girona – Fons de Cooperació Econòmica i cultural any 2022.

 • Imatges serveis abans de l’actuació:

 

 • Imatges serveis després de l’actuació:

Amb la col·laboració de: