Projectes 2022

Projectes: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2022 - Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Setcases la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2022.

Les actuacions que es portaran a terme seran:


 • Fons de cooperació Econòmica any 2022.
  Import subvencionat: 38.858,60€.
 • Les actuacions d’inversió que es portaran a terme seran:
  • Pavimentació pista esportiva. Import: 31.858,60€
  • Inversió Sala dels Estudis per local social. Import: 5.000,00€
  • Millora Parc Infantil. Import: 2.000,00€

 • Fons per a actuacions en camins municipals any 2022. Import subvencionat: 1.600,00€

 • Fons per a despeses culturals i programa Escènics any 2022. Import subvencionat. 6.857,40€

 • Fons per a noves tecnologies any 2022. Import subvencionat: 631,11€

Projecte: Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de Setcases

– Projecte: actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural. Camins: Camí de Pastuira i Bac de Setcases – des del pont de can Jepet.

– Subvenció atorgada per: subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran, per a l’any 2022.  Departament de la Vicepresidència i de polítiques digitals i territori de la Generalitat de Catalunya. Sol·licitada pel: Consell Comarcal del Ripollès.

– Import subvencionat: 15.000,00€

Atorgaments ajuts COVID de l'Ajuntament de Setcases

Aprovades les Ajudes COVID-19 als establiments turístics, comerços i persones en situació d’ERTO empadronades a Setcases, els quals van sol·licitar l’ajut en termini.

L’Ajuntament de Setcases ha atorgat un total de 17 ajuts per un import global de 13.250,00€

Obres: Col·locació baranes de protecció a la façana de la plaça verda

El consistori, els serveis tècnics municipals i el servei de prevenció de riscos de l’Ajuntament de Setcases detecten la necessitat de dur a terme una actuació per millorar la seguretat de la Plaça Verda i adaptar-la a la normativa vigent.

Per normativa de seguretat, tot espai públic on hi pugui haver un caiguda d’una persona de més d’1,5 metres, ha d’estar protegit.

Per aquest motiu s’ha executat la instal·lació de baranes de seguretat homologades a 90 cm al voltant de la plaça per tal de millorar la seguretat pública i prevenció de possibles incidents per caiguda en alçada.

 • Cost de l’actuació: 16.467,00€
 • Subvenció: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona. Inversions any 2021.
 • Imatges de la Plaça abans de l’actuació:

 • Imatges de l’actuació realitzada:

Amb la col·laboració de:

Obra: Condicionament dels serveis de l'antic ajuntament

El consistori ha realitzat una actuació de millorar i condicionament dels serveis ubicats a la primera planta de l’antic ajuntament.

Aquests serveis s’habilitaran per

 • la brigada municipal
 • els pares/mares i fills de Setcases per quan utilitzin l’espai habilitat com a local social per ells.

Cost de l’actuació:

Font de finançament: Subvenció de la Diputació de Girona – Fons de Cooperació Econòmica i cultural any 2022.

 • Imatges serveis abans de l’actuació:

 • Imatges serveis després de l’actuació:

Amb la col·laboració de:

Inici dels estudis i treballs per millorar i redimensionar l'estació depuradora d'aigües residurals (EDAR) de Setcases

La depuradora de Setcases es una instal·lació construïda a l’any 2003, ara fa quasi 19 anys.  Es una EDAR “bàsica” que només fa el que s’anomena, tractament primari. El tractament primari consisteix bàsicament en separar els sòlids per decantació. El funcionament es simple: les partícules sòlides, més pesades, per gravetat,  queden dipositades al fons del dipòsit i posteriorment s’extreuen.

Depuradora d'aigües residuras de Setcases
Setcases, depuradora, natura, ecosistema

La EDAR de Setcases està gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès.

Actualment la EDAR de Setcases es una instal·lació obsoleta; i això debut tres factors.

1er. Per la pròpia estructura i dimensionalitat de la instal·lació, no millorada des de fa quasi 20 anys.

2on. Per l’augment de la població en caps de setmana, festius i èpoques de vacances (segones residencies, hotels, hostals, habitatges d’ús turístic, ets.). L’augment de la població al municipi implica més consum i, secundàriament, més abocament d’aigua al sistema de depuració.

3er. Barreig d’aigües residuals i aigües netes (“blanques”) en les canalitzacions que arriben a la depuradora. A Setcases hi ha varies escomeses d’aigua que introdueixen aigües netes al sistema. Les aigües netes no haurien d’anar a l’estació depuradora, sinó al riu.

Al mes de febrer, l’actual consistori es va posar en contacte amb els responsables del Consell Comarcal del Ripollès i van transmetre i constatar, a través de fotos i vídeos, que s’havia de fer alguna actuació amb la Depuradora, doncs aquesta no complia la seva tasca i abocava aigües fecals directament al riu Ter. Aquestes actuacions eren prioritàries i s’havien de fer de forma urgent.

La resposta dels gestors de la EDAR va ser satisfactòria i, en pocs mesos, han iniciat els primers estudis i treballs per adequar la Depuradora als temps actuals.

La primera de les actuacions ha estat “detectar” els punts on més barreig d’aigües netes (“blanques”) i residuals hi ha. A través de càmeres, s’han constatat que en tres punts del nostre municipi hi ha un excessiva aportació d’aigües netes al sistema de depuració.

La segona actuació serà, en els mesos vinents, fer les actuacions necessàries per separar les aigües netes, en aquests punts detectats i segons els treballs efectuats, s’aboquen al sistema de depuració.

Inici de la licitació de les obres per Pavimentar la pista esportiva

A l’any 2022, Setcases és l’únic poble del Ripollès que no disposa d’una pista esportiva municipal adient i adequada per a la pràctica esportiva. Això implica que els nens i joves que viuen al municipi, així com els infants de famílies amb cases de segona residència o els turistes ocasionals, no poden jugar a futbol o bàsquet tal com ho poden fer en altres pobles de la Comarca.

A dia d’avui, el camp de futbol de Setcases és una superfície amb el ferm de sorra, sense marques ni senyalització esportiva, amb les porteries de futbol contrapesades i “subjectades” amb pedres i sense un sistema de drenatge adequat en cas de pluja. Des de la seva construcció, l’any 2010, aquest espai no ha estat mai objecte de cap mena de manteniment ni remodelació per cap consistori ni equip de govern.

L’actual Ajuntament, sensible amb aquesta mancança, ha estat treballant per millorar i adequar la pista perquè sigui apte per a la pràctica de l’esport i, paral·lelament, ha estat “buscant” el finançament “suficient” per poder executar les obres.

Un cop obtingut els permisos necessaris (Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i de l’Agència Catalana de l’Aigua), l’arquitecte municipal va redactar un projecte de pavimentació i arranjament d’aquest espai amb col·locació de porteries de futbol sala i cistelles de bàsquet.

El pressupost de l’obra és de 56. 241,16 € (amb IVA, 68.051,77 €)

I les subvencions que tenim atorgades per poder portar a terme el projecte són. :
1. Subvenció esports de la Diputació de Girona,. Programa A4: renovació del paviment esportiu municipal, 2022. Import subvenció: 25.000,00 €.
2. Subvenció esports de la Diputació de Girona, programa A3. Material esportiu. Import subvenció. 2.500,00 €
3. Fons de cooperació econòmica i cultural – inversions 2022: Import subvenció: 31.858,60 €
Total import subvencionat per remodelar la zona esportiva: 59.358,60 €.

Finançament del projecte: 87,22%

Un cop aprovat pel Ple municipal, l’Ajuntament iniciarà la licitació de les obres.