Edictes

Edicte Agencia Catalana de l’Aigua: Anunci d’informació pública de sol·licitud de concessió d’aigües, modificació de característiques de concessió d’aigues i incoació d’expedients d’extinció.

Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8456 AJUNTAMENT DE SIURANA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 166-0 Edicte: 7414 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 de les Normes Subsidiàries
Exercici: 2021 Bop: 157-0 Edicte: 7193 AJUNTAMENT DE SIURANA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6925 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5298 AJUNTAMENT DE SIURANA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 89-0 Edicte: 3800 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva i parcial del Projecte de condicionament de 2 trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, en relació únicament en allò que faci referència al tram 1
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 3039 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2636 AJUNTAMENT DE SIURANA - Convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 10222 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9997 AJUNTAMENT DE SIURANA - Aprovació inicial d'una ordenança fiscal