Processos de participació ciutadana

A cadascun dels apartats següents podràs trobar els documents per informar-te. Les teves propostes les pots fer arribar al següent correu electrònic: participacio@ajulla.org

Bonificacions fiscals en diversos tributs municipals (impost sobre béns immobles i impost sobre construccions instal·lacions i obres)