BONIFICACIONS FISCALS

L’Ajuntament d’Ullà ha aprovat finalment les bonificacions fiscals dels impostos sobre béns immobles (IBI) i sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) després de tot un procés de participació ciutadana.

A nivell d’IBI:
· 50% per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. S’aplicarà per un total de 5 exercicis consecutius, un cop entri en vigor la bonificació. I podran accedir-hi els que ja l’hagin instal·lat a partir del 2014.
· 30% per a les famílies nombroses, sempre que mantinguin la condició de nombrosa i el valor cadastral de la finca no superi els 40.000 euros.
· 30% per als immobles que desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació.

A nivell d’ICIO:
· 50% per a les millores als edificis amb valor històric, ja reconeguts en el pla general, en la millora de façanes o la implantació de noves activitats amb impacte econòmic, social o cultural.
· 95% per a la instal·lació de sistemes d’energia solar.
· 50% per a les accions relatives a facilitar l’accés a discapacitats.

Les bonificacions ja es poden sol·licitar a l’Ajuntament.