APROVACIÓ DEFINITIVA – ORDENANÇA MUNICIPAL Nº 5 IMPOST DELS VALORS DELS TERRENSY DE NATURALESA URBANA

No han estat presentades al·legacions durant el termini d’exposició al públic, respecte de l’acord plenari provisional d’aquest Ajuntament, de data 25.03.2022, i publicat al BOP de Girona de 31.03.2022, sobre l‘aprovació inicial de l’Ordenança fiscal número 5 que regula l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de naturalesa urbana.
El text íntegre de l’Ordenança es fa públic, en compliment de l’article 17.4 del Text Refós de la Llei i Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Podeu visualitzar l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal número 5 clicant aquí