APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

El Ple de l’Ajuntament, reunit e sessió extraordinària celebrada el dia 21 d’abril del 2021, va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm 2/2021.

En compliment d’allò que disposen els artícles 169.1 i 177 del Real Decret lesgislatiu 2/2004 de 5 de març , pel qual s’aprova el Text Refòs de la llei reguladora de les hisendes locals, es sotmet el present expedient a informació pública per un termini de 15 dies hàbils els quesl els interessts podran examinar-lo i presnetar suggeriments i al.legacions.

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’espentat termini no se’n presenten, en cas contrari , el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. En qualsevol cas , un cop aprovat definitivament l’expedient , es procedirà a la publicació pertinent.

Podeu consultar la següent documentació:

INFORME INTERVENCIO (2)

ACORD DE PLE (2)