APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST PER L’EXERCICIS 2023

El Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 30 de novembre de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial del Pressupost per a l’any 2023, juntament amb les  Bases d’Execució del mateix i la plantilla de personal.

De conformitat amb el que disposa l’art. 169.1 del RDL 2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es sotmet a informació publica pel termini de 15 dies, amb la finalitat de que es pugui examinar l’expedient i es puguin presentar possibles reclamacions i suggeriments.

Altrament s’ha aprovat la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats als funcionaris, personal laboral i eventual. En compliment d’allò que assenyala l’article 283 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els articles 25 a 32, de 30 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aquesta quedarà exposada al públic durant el termini de vint dies hàbils, dins els quals es podran interposar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.

Els pressupost, les bases d’execució i la plantilla s’entendran definitivament aprovats, sense necessitat de prendre nou acord, si durant els terminis d’exposició no s’haguessin presentat reclamacions

Els documents de l’expedient complet afectes de consulta i examen els podeu consultar a continuació :