DECRET ESMENA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

Vist l’error que s’ha produït en la resolució d’alcaldia d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos el procés de selecció per cobrir interinament el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Ullà, en la distribució de la designació dels membres del tribunal, s’esmena l’estmentat error i es dicta de nou la resolució administrativa en compliment a les bases de convocatoria deixant sense efecte la resolució anterior.

Podeu visualitzar el corresponent document clicant aquí