EDICTE – Adhesió de l’Ajuntament d’Ullà al Consorci Costa Brava – entitat local d’aigua (CCB-ELA)

 

Anunci d’aprovació inicial de l’adhesió de l’Ajuntament d’Ullà al Consorci de la Costa Brava –Entitat Local de l’Aigua (CCB-ELA)

El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2019, va aprovar l’inici del procediment perquè l’Ajuntament d’Ullà s’adhereixi al Consorci de la Costa BravaEntitat Local de l’Aigua (CCB-ELA).

L’acord s’exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils mitjançant Edicte al BOP de Girona, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’article 83,2 LPACAP i l’article 160 ROAS, a fi que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar l’expedient.

 

Podeu visualitzar l’edicte clicant aquí

Per a més informació relacionada amb el Consorci Costa Brava podeu visitar la seva web www.ccbgi.org