EDICTE – Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball

Aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2021, va aprovar inicialment l’expedient d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball 2021.
Sotmès l’expedient a informació pública durant quinze dies no es van presentar al·legacions, fet pel qual de conformitat amb l’acord plenari d’aprovació inicial, es té per aprovada definitivament.
Es fa pública l’adopció de l’acord per anunci conforme als arts. 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El contingut íntegre de la relació dels llocs de treball es pot consultar al web municipal.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Podeu visualitzar l’edicte clicant aquí