Modificació puntual del pla d’ordenació urbanístic municipal a l’ambit del PAU4

Per acord del Ple municipal de data 14.12.2021 es va acordar expressament:
Aprovar  inicialment la modificació puntual del POUM d’Ullà, en l’àmbit de desenvolupament i execució de sòl urbà del polígon d’actuació urbanística número 4 (PAU-4).