PLE MUNICIPAL, 30 de novembre a les 19.30h

Es convocas sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 30 de novembre de 2022 a  les 19:30 hores a la Sala d’actes municipal, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació;

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’Acta anterior.
2.- Dació de compte dels decrets d’alcaldia des de la data de convocatòria de l’anterior Ple
ordinari fins a la data de convocatòria del present Ple.
3.- Aprovació del Pla Antifrau de l’Ajuntament d’Ullà i dels seus documents annexos.
4.- Aprovació del pressupost municipal per l’exercici 2023 i de la plantilla de personal i
bases d’execució per al mateix exercici.
5.- Moció en defensa de la crema de restes vegetals.
6.- Aprovació, si s’escau, de la Moció d’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació.
7.- Moció sobre la resolució del finançament local.
8.- Assumptes urgents.
9.- Precs i preguntes

Us hi esperem,