PREINSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS EL RAJOLÍ (Bellcaire)

Preinscripció a la Llar d’infants municipal “El Rajolí” pel curs 2020-2021

Reserva de plaça del 25 al 29 de maig de 2020. S’ha de realitzar el tràmit de forma telemàtica(instància genèrica) a través de la nostra web www.bellcaire.cat adjuntant la següent documentació:

  • el full de preinscripció degudament omplert que us podeu descarregar de la nostra web (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg). 
  • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i mare/tutor (a).
  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Cartilla de vacunes.
  • Targeta sanitària.
  • Full de domiciliació bancària degudament omplert. 
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa/ monoparental vigent (si s’escau)
  • En cas de que el pare i/o la mare siguin beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció o equivalent caldrà presentar un certificat que ho acrediti.

Si no disposeu de signatura electrònica podeu obtenir el certificat digital idCAT Mòbil que us permet signar documents i formularis web, es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu. full de preinscripció*