Ullà autoritza el canvi de titularitat de la pedrera per facilitar la seva restauració

L’Ajuntament d’Ullà autoritza la transmissió de la llicència ambiental que va aprovar el 2007 a favor de l’empresa Prebesec SA per a l’activitat de mono dipòsit controlat de runes de la construcció, planta de morter sec, planta de formigó i planta de matxuqueig d’àrids situats dins de l’àmbit de la pedrera anomenada Mas Blanc a la nova entitat explotadora, Àrids Bofill SA. La transmissió, segons l’informe jurídic sol·licitat a la Diputació de Girona, està condicionada a la redacció d’un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la nova empresa que ha de comportar benefici econòmic per al municipi. Però, a més, l’activitat minera, que s’ajusta a la normativa urbanística vigent, estarà controlada per la Generalitat, que vetllarà pel compliment del programa anual de restauració i reforestació.

El decret d’alcaldia resol que s’ha de mantenir el cànon de compensació econòmica a favor del municipi a raó de 0,20 euros per cada tona de runa entrada a la instal·lació. Però a més, ha de preveure un mínim fix a l’any de cànon, independentment del nombre de tones, i un variable addicional en funció del nombre de tones de 0,20 euros/tona actualitzat amb l’IPC català. “Aquest benefici, que servirà per millorar encara més la rehabilitació de la pedrera, també ens servirà per invertir en polítiques ambientals i socials arreu de tot el municipi”, ha recordat l’alcalde, Josep López.

El compliment del programa de restauració i reforestació arbustiva, arbòria i herbàcia dels espais lliures, d’any en any, d’acord amb el projecte establert, el realitzarà la Generalitat mitjançant inspeccions. A més del programa de restauració, l’empresa ha de recuperar per a ús públic el tram del camí Romà o antic camí d’Empúries situat dins d’una parcel·la; reconduir les aigües de l’explotació al sistema de sanejament municipal o llera pública i no pas als camps de conreus veïnals; millorar el camí o vial d’accés a la pedrera, amb uns mínims d’amplada, vorals, senyalització vertical i horitzontal; integrar paisatgísticament les edificacions existents, i assegurar el compliment del conveni de col·laboració econòmica amb Presebec de l’any 2017 (programa de restauració).

Aquest decret es pot recórrer en reposició en el termini d’un mes des de la notificació a l’empresa