Edictes

Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 44 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 8984 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del Reglament del Butlletí Informatiu d'Ullà
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8980 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 225-0 Edicte: 8672 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8006 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7482 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça de peó de la brigada municipal
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7464 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obres de pavimentació i soterrament de serveis al nucli històric d'Ullà (2a i 3a Fase)
Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6486 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6356 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Nomenament de secretari interventor
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1477 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del projecte d'obres de pavimentació i soterrament de serveis al nucli històric d'Ullà (2a i 3a Fase)